Giang Nguyễn 5 năm trước

Hàng tỷ con cá cơm xuất hiện trên bờ biển San Diego, Mỹ

Đàn cá cơm xuất hiện tại bờ biển San Diego có chiều rộng 15m, chiều dài lên tới 100m, và có thể chứa tới hàng tỷ con cá cơm. Không ai biết chính xác vì sao đàn

<p>Checkley, một gi&aacute;o sư thuộc lĩnh vực hải dương học t&iacute;ch hợp thuộc Viện Hải dương học Scripps, La Jolla, California đ&atilde; kh&ocirc;ng biết d&ugrave;ng từ ngữ n&agrave;o để diễn tả được cảm gi&aacute;c khi bơi c&ugrave;ng với h&agrave;ng triệu con c&aacute; cơm b&ecirc;n bờ biển San Diego thứ ba vừa qua, (8/7).</p> <p>Đ&agrave;n c&aacute; c&oacute; chiều rộng 15m, chiều d&agrave;i l&ecirc;n tới 100m, v&agrave; c&oacute; thể chứa&nbsp;tới cả tỷ con c&aacute; cơm</p> <p>Kh&ocirc;ng ai biết ch&iacute;nh x&aacute;c v&igrave; sao đ&agrave;n c&aacute; cơm lại bơi gần bờ biển đến vậy. C&aacute; cơm ưa nước m&aacute;t, v&agrave; nhiệt độ nước gần bờ biển San Diego ng&agrave;y h&ocirc;m qua l&ecirc;n tới 23 độ C. C&aacute; cơm ăn động vật ph&ugrave; du, v&agrave; Checkley cho rằng nhiều khả năng ch&uacute;ng bơi v&agrave;o gần bờ kh&ocirc;ng phải l&agrave; để t&igrave;m kiếm thức ăn.</p> <p>&ldquo;Những đ&agrave;n c&aacute; như thế n&agrave;y c&oacute; tồn tại trong v&ugrave;ng, nhưng t&ocirc;i kh&ocirc;ng hiểu sao hiện tượng n&agrave;y lại c&oacute; thể xảy ra,&rdquo; Checkley n&oacute;i. &ldquo;Một đ&agrave;n c&aacute; c&oacute; k&iacute;ch thước v&agrave; mật độ lớn lại di chuyển tới gần bờ như vậy, thực sự rất kh&oacute; hiểu.&rdquo;</p> <p style="text-align:center"><img alt="hàng tỷ con cá cơm" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/dan-ca-com.jpg" /></p> <p>&ldquo;Trong suốt 30 năm l&agrave;m việc ở đ&acirc;y t&ocirc;i chưa hề thấy cảnh tượng n&agrave;y bao giờ, v&agrave; đ&oacute; l&agrave; một cơ hội t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể bỏ qua,&rdquo; Checkley chia sẻ.</p> <p>Đ&agrave;n c&aacute; bất thường n&agrave;y cũng thu h&uacute;t sự ch&uacute; &yacute; của những người lướt s&oacute;ng t&ograve; m&ograve;, c&ugrave;ng với đ&oacute; l&agrave; cả hải cẩu v&agrave; c&aacute; mập - ch&uacute;ng ngay lập tức tổ chức một &ldquo;bữa tiệc&rdquo; với những ch&uacute; c&aacute; cơm &aacute;nh bạc.</p> <p>Theo th&ocirc;ng tin c&oacute; được từ c&aacute;c nh&agrave; khoa học, đ&agrave;n c&aacute; cơm ph&iacute;a bắc n&agrave;y l&agrave; đ&agrave;n c&aacute; cơm lớn nhất được ph&aacute;t hiện gần bờ biển La Jolla trong v&ograve;ng 30 năm qua.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu c&ugrave;ng với Trung t&acirc;m Khoa học Thủy sản T&acirc;y Nam thuộc Cơ quan Quản trị Kh&iacute; quyển v&agrave; Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) ở La Jolla cũng đang kiểm tra lại c&aacute;c t&agrave;i liệu lưu trữ nhằm t&igrave;m kiếm những h&igrave;nh ảnh tương tự về c&aacute;c đ&agrave;n c&aacute; cơm gần bờ.</p> <p>Những ch&uacute; c&aacute; đ&atilde; bơi về ph&iacute;a bắc v&agrave;o tối thứ Ba vừa qua.</p> <p>Tuy nhi&ecirc;n, những đ&agrave;n c&aacute; cơm c&oacute; thể sẽ c&ograve;n tới khu vực gần bờ nhiều lần nữa, bởi số lượng c&aacute; cơm ở California cuối c&ugrave;ng cũng đ&atilde; bắt đầu tăng l&ecirc;n sau 20 năm ở mức thấp.</p> <p>Sự tăng trưởng n&agrave;y l&agrave; kết quả của sự giảm nhiệt độ nước biển của v&ugrave;ng biển Th&aacute;i B&igrave;nh Dương. Một hiện tượng kh&iacute; hậu tự nhi&ecirc;n mang t&ecirc;n &ldquo;dao động thập kỷ Th&aacute;i B&igrave;nh Dương&rdquo; đang l&agrave;m thay đổi nhiệt độ nước tại nhiều v&ugrave;ng của đại dương n&agrave;y xuống mức thấp - nhiệt độ ưa th&iacute;ch của c&aacute; cơm.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng th&iacute;ch m&ocirc;i trường nước lạnh,&rdquo; Checkley cho biết. &ldquo;Số lượng c&aacute; cơm hiện nay đang tr&ecirc;n đ&agrave; tăng.&rdquo;</p> <p>Trong th&aacute;ng Năm, một đ&agrave;n c&aacute; cơm đ&atilde; xuất hiện tại khu vực Marina del Ray ở ph&iacute;a Nam California. Nhưng chuyến dừng ch&acirc;n n&agrave;y của đ&agrave;n c&aacute; đ&atilde; c&oacute; kết cục kh&ocirc;ng mấy tốt đẹp. Đ&agrave;n c&aacute; đ&atilde; bị ngạt thở do thiếu oxi khi bị kẹt lại ở cảng./.</p>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...