Giang Nguyễn 5 năm trước

Hộp đen máy bay có màu cam

Thường nhiều người nhầm lẫn hộp đen của máy bay là màu đen, tuy nhiên thực tế người ta lại sơn chúng màu cam để dễ tìm kiếm.

<h2>Thường nhiều người nhầm lẫn hộp đen của m&aacute;y bay l&agrave; m&agrave;u đen, tuy nhi&ecirc;n thực tế người ta lại sơn ch&uacute;ng m&agrave;u cam để dễ t&igrave;m kiếm.</h2> <p><img alt="hộp đen máy bay" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/hop-den-may-bay.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto; width:400px" /></p> <p>Hộp đen cho m&aacute;y bay l&agrave; hộp lưu trữ th&ocirc;ng tin của chuyến bay nhằm n&acirc;ng cao độ an to&agrave;n của m&aacute;y bay. Để hộp đen c&oacute; thể tồn tại, nguy&ecirc;n vẹn trong trường hợp c&oacute; sự cố xảy ra với m&aacute;y bay, vỏ thiết bị được l&agrave;m bằng vật liệu si&ecirc;u cứng chống va đập, kh&ocirc;ng bắt lửa. N&oacute; c&oacute; dạng h&igrave;nh hộp, k&iacute;ch thước khoảng 20 cm x 30 cm, được đặt ở một nơi an to&agrave;n nhất tr&ecirc;n m&aacute;y bay v&agrave; thường l&agrave; ở đu&ocirc;i m&aacute;y bay để giảm thiểu c&aacute;c t&aacute;c động khi m&aacute;y bay rơi. Trong điều kiện hoạt động b&igrave;nh thường, hộp đen gi&uacute;p người quản l&yacute; bay r&uacute;t kinh nghiệm sau mỗi chuyến bay th&ocirc;ng qua th&ocirc;ng tin h&agrave;nh tr&igrave;nh thu thập được.</p> <p>Khi c&oacute; tai nạn m&aacute;y bay, hộp đen sẽ l&agrave; vật người ta t&igrave;m kiếm đầu ti&ecirc;n để phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c thu thập th&ocirc;ng tin, dữ liệu trước thời điểm xảy ra tan nạn. Buồng l&aacute;i của phi c&ocirc;ng tr&ecirc;n m&aacute;y bay cũng c&oacute; một thiết bị ghi &acirc;m c&aacute;c cuộc n&oacute;i chuyện của tổ bay. Thiết bị ghi &acirc;m n&agrave;y v&agrave; hộp đen, gi&uacute;p t&igrave;m ra nguy&ecirc;n nh&acirc;n dẫn đến tai nạn, ngay cả khi chuyến bay kh&ocirc;ng c&ograve;n một ai sống s&oacute;t.</p> <p>C&oacute; t&ecirc;n gọi &quot;hộp đen&quot; v&igrave; ban đầu thiết bị n&agrave;y thường được sơn m&agrave;u đen. Ng&agrave;y nay n&oacute; được sơn c&aacute;c m&agrave;u s&aacute;ng, thường l&agrave; m&agrave;u cam để dễ t&igrave;m kiếm.&nbsp;</p>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...