[Infographic] 50 sự thật thú vị về mặt trăng

Mặt trăng được biết đến là vệ tinh tự nhiên lớn nhất của Trái Đất. Hình ảnh Mặt trăng xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống, không những trong đời

<p>Mặt trăng được biết đến l&agrave; vệ tinh tự nhi&ecirc;n lớn nhất của Tr&aacute;i Đất. H&igrave;nh ảnh Mặt trăng xuất hiện trong hầu hết c&aacute;c lĩnh vực của cuộc sống, kh&ocirc;ng những trong đời sống thực tế m&agrave; c&ograve;n trong cả truyền thống văn ho&aacute; hay những c&acirc;u chuyện tưởng tượng. Hiện nay, con người đang từng bước nghi&ecirc;n cứu v&agrave; chinh phục vệ tinh kỳ b&iacute; n&agrave;y. Những sự thật th&uacute; vị sẽ dần được h&eacute; lộ. Infographic dưới đ&acirc;y tr&igrave;nh b&agrave;y những th&ocirc;ng tin đặc biệt kh&ocirc;ng phải ai cũng biết đến về Mặt trăng.</p> <p><img src="https://photo.tinhte.vn/store/2014/10/2609659_Submit_50_su_that_dang_kinh_ngac_ve_mat_trang.jpg" alt="[Submit] 50 su that dang kinh ngac ve mat trang." /></p>