Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

Xem phim nước ngoài lại thấy khả năng nghe hiểu tiếng Anh của mình còn kém chó mèo nhà họ

#1 Một vụ tai nạn

#1 Một vụ tai nạn,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

#2 Cài đặt điện thoại

#2 Cài đặt điện thoại,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

#3 Thỏa thuận

#3 Thỏa thuận,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

#4 Xem phim rạp

#4 Xem phim rạp,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

#5 Chẳng ai hiểu ai

#5 Chẳng ai hiểu ai,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

#6 Xem phim nước ngoài

#6 Xem phim nước ngoài,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

#7 I'm sorry

#7 I'm sorry,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

#8 Cãi nhau

#8 Cãi nhau,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

#9 Trung tâm tiếng Anh

#9 Trung tâm tiếng Anh,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

#10 Đi bar

#10 Đi bar,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

#11 Viết thư

#11 Viết thư,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

# 12: Jerry ở đây

# 12: Jerry ở đây,tiếng anh Khi trình độ Tiếng Anh của bạn còn hạn chế

  • Bài liên quan: tiếng anh,