Tuệ Minh
6 năm trước

Lá thư ông ngoại gửi mẹ có con trai đồng tính

Trong lá thư lạ thường này, người ông đã nhiệt thành chỉ ra cái sai trong quyết định của con gái ông khi đuổi đứa con trai của mình ra khỏi nhà lúc anh này

<p>Người &ocirc;ng viết l&aacute; thư n&agrave;y đ&aacute;ng nhận được danh hiệu &ldquo;&Ocirc;ng ngoại của năm&rdquo;</p> <p>Trong l&aacute; thư lạ thường n&agrave;y, người &ocirc;ng đ&atilde; nhiệt th&agrave;nh chỉ ra c&aacute;i sai trong quyết định của con g&aacute;i &ocirc;ng khi đuổi đứa con trai của m&igrave;nh ra khỏi nh&agrave; l&uacute;c anh n&agrave;y tiết lộ m&igrave;nh l&agrave; người đồng t&iacute;nh.</p> <p></p> <p>Trong khi nhiều người trẻ c&agrave;ng ng&agrave;y c&agrave;ng thấy thoải m&aacute;i với việc họ sống thật với ch&iacute;nh m&igrave;nh d&ugrave; l&agrave; họ l&agrave; lesbian, gay, song t&iacute;nh hay chuyển giới (LGBT), th&igrave; c&ugrave;ng một lượng lớn những bức thư của c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n trong gia đ&igrave;nh ủng hộ cho điều đ&oacute; xuất hiện tr&ecirc;n c&aacute;c phương tiện truyền th&ocirc;ng x&atilde; hội.</p> <p>Ngo&agrave;i việc phản đối quyết định của con g&aacute;i m&igrave;nh, l&aacute; thư c&ograve;n n&oacute;i l&ecirc;n l&ograve;ng tốt v&agrave; sự quan t&acirc;m của &ocirc;ng đến người ch&aacute;u trai.</p> <p>H&atilde;y c&ugrave;ng Ohay TV đọc l&aacute; thư của một t&acirc;m hồn đẹp v&agrave; đầy nhiệt huyết n&agrave;y nh&eacute;.</p> <p style="text-align:center"><img alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-RH3wic9tNLo/U5yaO2xkIII/AAAAAAAAHPA/KmC167QXcyU/s1600/A+Mother+Disowned+Her+Son+For+Being+Gay.+So+His+Grandfather+Responded+With+This%E2%80%A6.jpg" style="height:868px; width:625px" /></p> <p><em>&ldquo;Christine con y&ecirc;u,</em></p> <p><em>Ba thật thất vọng về đứa con g&aacute;i của m&igrave;nh. Con đ&atilde; đ&uacute;ng trong việc trừng phạt c&aacute;i việc m&agrave; ch&uacute;ng ta gọi l&agrave; &ldquo;nỗi &ocirc; nhục của gia đ&igrave;nh&rdquo;, nhưng con đ&atilde; sai về việc nhận định bản chất của n&oacute;.</em></p> <p><em>Đuổi Chod ra khỏi nh&agrave; đơn giản v&igrave; con trai con n&oacute;i với mẹ m&igrave;nh n&oacute; l&agrave; người đồng t&iacute;nh thực sự l&agrave; một h&agrave;nh động đ&aacute;ng gh&ecirc; tởm. Một người ba, một người mẹ chối bỏ đứa con của m&igrave;nh v&igrave; n&oacute; d&aacute;m &ldquo;chống lại quy luật tự nhi&ecirc;n&rdquo;.</em></p> <p><em>Điều duy nhất m&agrave; ba c&oacute; thể nghe lọt tai được từ miệng con l&agrave; &ldquo;con kh&ocirc;ng nu&ocirc;i con trai m&igrave;nh trở th&agrave;nh một người đồng t&iacute;nh&rdquo;. Tất nhi&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng thế rồi. Ch&aacute;u trai của ba sinh ra như thế v&agrave; kh&ocirc;ng c&oacute; sự lựa chọn n&agrave;o kh&aacute;c, n&oacute; cũng giống như việc Chod n&oacute; thuận tay tr&aacute;i vậy. Tuy vậy, con g&aacute;i của ba lại chọn c&aacute;i c&aacute;ch giải quyết g&acirc;y tổn thương, hẹp h&ograve;i v&agrave; lạc hậu. V&igrave; vậy, nh&acirc;n dịp ch&uacute;ng ta đang l&agrave;m c&aacute;i c&ocirc;ng việc chối bỏ con của m&igrave;nh, ba nghĩ l&agrave; ba sẽ tranh thủ l&uacute;c n&agrave;y n&oacute;i lời tạm biệt với con. Giờ ba c&oacute; một đứa ch&aacute;u trai đồng t&iacute;nh tuyệt vời để nu&ocirc;i nấng v&agrave; ba kh&ocirc;ng c&oacute; thời gian cho đứa con g&aacute;i nhẫn t&acirc;m* của ba.</em></p> <p><em>Khi n&agrave;o con t&igrave;m lại được tr&aacute;i tim của m&igrave;nh, h&atilde;y gọi cho ch&uacute;ng ta.</em></p> <p><em>Ba con.&rdquo;</em></p> <p>*<strong>Nguy&ecirc;n văn:</strong> &ldquo;heartless B-word&rdquo; c&oacute; nghĩa l&agrave; &ldquo;heartless bitch&rdquo; :D</p> <p style="text-align:right"><strong>Tuệ Minh &ndash; Ohay TV &ndash; Theo huffingtonpost</strong></p>

Chủ đề chính: #đồng_tính

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn