Nào mình cùng... CƯỜI

Chuyên mục 'thách' bạn không cười.

Những hình ảnh lượm nhặt dưới đây từ một bạn gửi tới Ký sự đường phố để anh chị em được vuiii

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,