Nếu tiền BHXH dùng để đầu tư cổ phiếu

Có bao giờ các bạn tự hỏi nếu công nhân thay vì bỏ tiền (26% lương) vào BHXH, họ dùng tiền đó bỏ vô quỹ hưu trí cá nhân để đầu tư cổ phiếu, thì 20 năm sau sẽ được bao nhiêu không? Sau đây là 1 bài toán đơn giản.

Lương 4,000,000 VND

Mức BHXH: 26% của lương (doanh nghiệp đóng 18%, người lao động đóng 8%) —- 26% x 4,000,000 = 1,040,000 VND

Nếu bỏ vô quỹ BHXH cho 20 năm

1,040,000 x 12 tháng x 20 năm = 249,600,000 VND

Vấn đề: lạm phát mỗi năm là 10%. Số 249tr đó trong 20 năm sẽ trở thành vô giá trị.

100đ, sau 20 năm, lạm phát 15%/năm thì sẽ còn giá trị bao nhiêu? 100d x (1 – 0.15)*20 = 3.875. Sau 20 năm, 100đ còn 3.875đ, mất 96%

NẾU BỎ VÔ QUỸ HƯU TRÍ CÁ NHÂN – ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU ETF

Đầu tư vô 1 rỗ cổ phiếu, top 30-100 cổ phiếu, quỹ ETF, ăn theo index nào đó như SP500 của Mỹ hoặc Vn30 của Việt Nam.

 Giá trị gia tăng bình quân của thị trường: 12%/năm

(Tính dùng máy tính tài chính)

Số lần đóng: 20 năm x 12 tháng (N) = 240 lần

Số tiền mỗi lần đóng: 4,000,000 x 26% (PMT) = 1,040,000 VND

Mức gia tăng: 12%, 12/12 tháng = 1 (I/Y)

 

N = 240, IY = 12/12, PMT = 1,040,000

FV = giá trị tương lai sau 240 lần (20 năm) là: ……… 1,028,825,580 VND

 

Sau 20 năm bỏ tiền vào quỹ hưu trí đầu tư ETF, người lao động với mức lương 4tr/tháng sẽ được 1,028,825,580 VND. Hơn 1 tỷ VND. Ăn đứt 249tr của tiền BHXH.