Ngắm dàn mĩ nam mĩ nữ của Ugly Ducking- Cô vịt xấu xí của Thái Lan phần 2

Phần 2- Nàng cá vàng của series Cô vịt xấu xí của Thái Lan có sự góp mặt của những diễn viên trẻ nổi tiếng. Cùng ngắm xem vẻ đẹp của họ nhé!

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

Phần 2- Nàng cá vàng của series Cô vịt xấu xí của Thái Lan có sự góp mặt của những diễn viên trẻ nổi tiếng. Cùng ngắm xem vẻ đẹp của họ nhé!

1. Mouse Natcha Jantapan

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ


ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

2. Nicky Nachat Juntapun

Là người anh em nổi tiếng với Mouse.

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

3.  Neen Suwanamas

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

ảnh Mouse,Nicky,Neen,Ugly Ducking,Nàng cơ vàng,Vịt ngơ

Nguồn: sưu tầm