Ngày ấy - bây giờ của 24 trò chơi điện tử kinh điển

Dù bạn là ai thì tôi tin rằng bạn sẽ biết ít nhất 1 trong số 24 game này. Một trò chơi điện tử sẽ không bao giờ chết, có chăng chúng sẽ thay đổi về giao diện và rồi sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa.

Dù bạn là ai thì tôi tin rằng bạn sẽ biết ít nhất 1 trong số 24 game này. Một trò chơi điện tử sẽ không bao giờ chết, có chăng chúng sẽ thay đổi về giao diện và rồi sẽ trở lại và lợi hại hơn xưa. 

1. Mario Kart vào năm 1992, so với bây giờ

Ngày trước

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Và hiện tại

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

2. Call of Duty trong năm 2003, so với bây giờ

Năm 2003

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Và bây giờ..

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

3. Grand Theft Auto vào năm 1997, so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

4. Super Mario Bros vào năm 1985, so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

và bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

5. Diablo trong năm 1996, so với bây giờ

Ngày trước.......

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Hiện tại

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

6. Pokémon vào năm 1996, so với bây giờ

Năm 1996

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

và hiện tại 

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

7. Madden NFL năm 1988, so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

8. The Sims vào năm 2000, so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

9.Game Chiến trường vào năm 2002, so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Bây giờ!!!

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

10. The Elder Scrolls và Skyrim vào năm 1994, so với bây giờ

Ngày trước..
ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

và bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

11. Halo vào năm 2001, so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

và bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

12. Need For Speed vào năm 1994, so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

và bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

13. Super Smash Bros vào năm 1999, so với bây giờ

Ngày trước

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Và bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

14. Final Fantasy vào năm 1987, so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

và hiện tại

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

15. Street Fighter vào năm 1987, so với bây giờ

Ngày trước

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Và hiện tại

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

16. Tomb Raider vào năm 1996, so với bây giờ

Ngày trước

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

17. Game Civilization vào 1991 so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

18. Metal Gear vào năm 1987 so với bây giờ

Năm 1987

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Và hiện tại

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

19. Creed Assassin năm 2007, so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

và bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

20. Star Wars: Chiến trường năm 2004, so với bây giờ

Ngày trước

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

và hiện tại

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

21. Zelda năm 1986, so với bây giờ

Năm 1986

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Và bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

22. Warcraft năm 1994, so với bây giờ

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Và hiện tại ...

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

23. Mortal Kombat năm 1992, so với bây giờ

Năm 1992

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Và hiện tại 

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

24. Mario Party năm 1998, so với bây giờ

Vào năm 1998

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ

Và hiện tại

ảnh các trò chơi điện tử kinh điển,trò chơi kinh điển,game kinh điển,game bất hủ