Nghệ thuật lồng ảnh cổ xưa vào các điểm đến nổi tiếng

Khi đi du lịch các điểm đến mới, Kamal Bagirli luôn tìm lại các hình ảnh cũ kĩ tại chính xác vị trí đó. Vô tình ghép ảnh lại khi chụp, kết quả tạo ra khiến mọi người bất ngờ. Cùng chiêm ngưỡng tác phẩm thôi.

1. Paris

1. Paris,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

2. Paris

2. Paris,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

3. Madrid

3. Madrid,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

4. Barcelona

4. Barcelona,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

5. Barcelona

5. Barcelona,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

6. Baku

6. Baku,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

7. Barcelona

7. Barcelona,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

8. Napoli

8. Napoli,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

9. Amalfi

9. Amalfi,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

10. Madrid

10. Madrid,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

11. Barcelona

11. Barcelona,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

12. Paris

12. Paris,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

13. Lisbon

13. Lisbon,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

14. Barcelona

14. Barcelona,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

15. Madrid

15. Madrid,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

16. Baku

16. Baku,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

17. Napoli

17. Napoli,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

18. Madrid

18. Madrid,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

19. Paris

19. Paris,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

20. Madrid

20. Madrid,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

21. Madrid

 21. Madrid,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

22. Madrid

22. Madrid,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

23. Barcelona

23. Barcelona,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

24. Lisbon

24. Lisbon,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị

25. Paris

25. Paris,nghệ thuật,hiện đại,cổ xưa,cũ kĩ,hoài niệm,dĩ vãng,chụp hình,du lịch,trải nghiệm,khám phá,xu hướng,nổi tiếng,giới trẻ,phong cách,thú vị