Những cử chỉ khiếm nhã nhất trên thế giới

Những cử chỉ khiếm nhã nhất thế giới mà vô tình chúng ta vẫn đang sử dụng trong giao tiếp hàng ngày.

Ngôn ngữ cơ thể đóng vai trò quan trọng tác động đến hiệu quả của cuộc giao tiếp trong từng hoàn cảnh khác nhau. Mỗi quốc gia đều có những cử chỉ nhất định. Phần lớn chúng ta sử dụng ngôn ngữ cơ thể theo thói quen mà không để tâm đến hoàn cảnh giao tiếp phù hợp khi sử dụng nó. Trong khi nhiều cử chỉ thô lỗ, khiếm nhã có tầm ảnh hưởng ở mức toàn cầu thì số khác chỉ phổ biến ở một số quốc gia nhất định, gây khó khăn cho khách nước ngoài.

Dưới đây là một số cử chỉ khiếm nhã cần tránh để giao tiếp tốt hơn.

ảnh khiếm nhã,giao tiếp,lời nói,cử chỉ khiếm nhã,hành động khiếm nhã