Thiên Đồng 4 năm trước

Những dự đoán chính xác về sự thất bại của Gia Cát Lượng

Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, có những tiên đoán về sự thất bại của Gia Cát Lượng về việc giúp Lưu Bị khôi phục Hán Thất

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh là một nhà tiên tri vĩ đại. Tài dự báo, liệu sự như thần của ông khiến hậu thế phải nghiêng mình thán phục. Ông có mục đích giúp Lưu Bị khôi phục nhà Hán. Tuy nhiên, sự thất bại trong việc giúp Lưu Bị khôi phục nhà Hán của Gia Cát Lượng lại được những người bạn của ông dự đoán trước đó.

Dự đoán của Tư Mã Huy về sự thất bại của Gia Cát Lượng

Sau khi Nguyên Trực tiến cử, đang lúc Lưu Bị sắp sửa mang lễ vật sang Long Trung cầu Gia Cát Lượng, thì có Tư Mã Huy đến. Lưu Bị hỏi:

- Lúc chia tay, Nguyên Trực có tiến cử người ở Nam Dương là Gia Cát Lượng. Người đó thế nào?

Huy cười nói:

“Nguyên Trực muốn đi thì cứ đi, lại còn dắt người đó ra để làm khổ người ta”

Nói chuyện một lúc, Tư Mã Huy ra về. Đến cửa, ngẩng mặt lên trời cười to rằng:

“Ngoạ Long tuy gặp chủ, nhưng không gặp thời, tiếc lắm thay!”

Hai câu nói: “Nguyên Trực muốn đi thì cứ đi, lại còn dắt người đó ra để làm khổ người ta”, “ Ngoạ Long tuy gặp chủ, nhưng không gặp thời,tiếc lắm thay!” ta thấy mặc dù Mã Huy đánh giá tài Khổng Minh không thể nào lường được, ví Khổng Minh như Quản Trọng, Nhạc Nghị, Khương Tử Nha Trương Tử Phòng nhưng ông cũng dự báo sự thất bại trong việc giúp Lưu Bị khôi phục Hán thất của Gia Cát ượng

2. Dự đoán của Thôi Châu Bình về sự thất bại của Gia Cát Lượng

Lần thứ 2 đến gặp Gia Cát Lượng nhưng không gặp, vừa ra về thì Lưu Bị gặp một người dung mạo hiên ngang, mặt mũi tuấn tú, đầu đội khăn tiêu diêu,mình bận áo thâm rộng, tay chống gậy gỗ lê, đương ở hẻm núi đi ra. Đó là Thôi Châu Bình. Lưu Bị hỏi:

- Tôi được biết đại danh của ngài đã lâu, nay may được gặp, xin ngài tạm dừng chân ở đây, dạy cho một vài điều.

Hai người lại ngồi trên phiến đá trong rừng. Quan,Trương đứng hầu bên cạnh. Châu Bình hỏi:

- Tướng quân muốn tìm Khổng Minh làm gì?

Huyền Đức đáp:

- Bây giờ thiên hạ loạn lạc,bốn phương rối ren, tôi muốn gặp Khổng Minh để tìm kế yên dân định nước.

Châu Bình cười, nói:

- Ông lấy việc dẹp loạn làm chủ yếu, thế cũng là nhân đức rồi. Nhưng từ xưa đến nay, khi yên khi loạn bất thường. Từ khi Cao tổ chém rắn khởi nghĩa, trừ được nhà Tần vô đạo, thế là hết đời loạn sang đời thái bình. Đến đời vua Ai đế, Bình đế nhà Hán đã được hơn hai trăm năm, thái bình lâu rồi, Vương Mãng thoán nghịch, thế là hết đời trị lại đến đời loạn. Về sau vua Quang Vũ trung hưng, sửa sang cơ nghiệp, thế là lại hết đời loạn sang đời trị đó. Từ bấy giờ đến nay được hai trăm năm rồi, dân hưởng thái bình đã lâu thì can qua bùng nổ, đây chính là thời kỳ từ yên đến loạn,chưa dễ bình định ngay được. Tướng quân muốn khiến Khổng Minh chuyển xoay trời đất, chắp vá càn khôn, tôi e khó lắm, chỉ uổng hơi sức mà thôi. Tướng quân chẳng nghe người ta nói: “Thuận trời thì an nhàn, trái trời thì vất vả”, “Số đã định, thì không chống lại được” hay sao?

Những câu nói của trên của Thôi Châu Bình Cho thấy ông đã tiên đoán trước về sự thất bại trong việc Gia Cát Lượng giúp Lưu Bị khôi phục nhà Hán. Lịch sử Trung Quốc đã chứng minh, 2 dự đoán của Tư Mã Huy và Thôi Châu Bình là chính xác, nhà Hán không được khôi phục. Sau sự sụp đổ của nhà Hán là nhà Ngụy, rồi nhà Tấn.

XEM THÊM:

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn