Những khuôn mặt vui nhộn được làm từ ống giấy vệ sinh

Những khuôn mặt với đủ các kiểu được nghệ sĩ người Pháp Junior Fritz Jacquet tạo nên từ ống giấy vệ sinh. Lấy cảm hứng từ origami, một khuôn mặt được làm từ một

2,475
Bình chọn: 0

<h2>Những khu&ocirc;n mặt với đủ c&aacute;c kiểu được nghệ sĩ người Ph&aacute;p&nbsp;<a href="http://www.juniorfritzjacquet.com/" target="_blank">Junior Fritz Jacquet</a>&nbsp;tạo n&ecirc;n từ ống giấy vệ sinh. Lấy cảm hứng từ&nbsp;origami, một khu&ocirc;n mặt được l&agrave;m từ một ống giấy duy nhất. Sau khi ho&agrave;n th&agrave;nh ch&uacute;ng được phủ l&ecirc;n một lớp sơn m&oacute;ng tay với sự đa dạng từ nhiều m&agrave;u sắc kh&aacute;c nhau</h2> <p><img src="https://www.ohay.tv/file/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-1-797x1024.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://www.ohay.tv/file/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-2.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://www.ohay.tv/file/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-3.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://www.ohay.tv/file/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-4.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://www.ohay.tv/file/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-5.jpg" alt="" /></p> <p><img src="https://www.ohay.tv/file/v1/content/wp-content/uploads/2014/10/ohaytv-khuon-mat-cuon-giay-ve-sinh-6.jpg" alt="" /></p>

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt