Thiên Đồng 3 năm trước

Những lời mắng chửi làm chết người của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn nghĩa

Chia sẻ với các bạn những lời mắng chửi của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa có sức mạnh như gươm đao có thể khiến kẻ thù uất ức mà chết

Gia Cát Lượng, tự Khổng Minh là bậc đại chí đại tài. Ông không chỉ nổi tiếng về khả năng thần cơ diệu toán, mà còn có ngôn ngữ sắc sảo có sức mạnh như gươm đao. Những lời mắng chửi của Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn nghĩa khiến cho kẻ thù có thể ngã lăn ra chết bất đắc kỳ tử. 

Xem thêm: 17 Câu hỏi phỏng vấn “hại não” của 13 tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới

1. Lời mắng chửi của Gia Cát Lượng đối với Chu Du

Để thực hiện âm mưu chiếm lại Kinh Châu, Chu Du chủ trương kế sách “mượn đường để diệt nước quắc”. Nhưng kế sách này để bị Gia Cát Lượng dễ dàng đoán ra. Khi quân Chu Du đến, yêu cầu mở thành, thì tướng giữ thành Kinh Châu theo dặn dò của Gia Cát Lượng nói rằng kế sách “mượn đường để diệt nước quắc” đã bị Gia Cát Lượng biết trước. Tiếp theo cho tấu khúc nhạc “đắc thắng trở về” và cho quân hô: “bắt sống Chu Du!”. Chu Du tức tối, điên tiết, vết thương cũ bị vỡ ra và ngã ngựa. 

Quân Ngô rút quân, khi đến ven núi, thì nghe thấy Gia Cát Lượng tấu “Trường Hà Ngâm” mà Chu Du sáng tác. Gia Cát hết lời khen ngợi sự tinh tế, chí lớn và sự tài hoa của tác giả khúc nhạc, khuyên Chu Du không nên đòi Kinh Châu mà nên hợp tác để diệt giặc Tào. Chu Du không nghe và nói rằng:

- Hôm nay ta bất chấp sinh tử quyết một trận sống mái với ngươi đây.

Thấy vậy, Gia Cát Lượng cho quân hô to nhiều lần: “Bắt sống Chu Du!”, “Bắt sống Chu Du!”, “Bắt sống Chu Du!”

Vết thương cũ tiếp tục bị vỡ ra.  Trở về Đông Ngô, Chu Du đã không qua khỏi. 

2. Lời mắng chửi của Gia Cát Lượng đối với Vương Lãng

Trước ba quân tướng sĩ 2 bên, Vương Tư đồ dùng 3 tấc lưỡi chế giễu, lênán, dạy đời nhằm để Gia Cát Lượng bỏ gươm xin hàng quân Ngụy. Đáp lại lời của VươngLãng, Gia Cát Lượng:

- Ta tưởng ông là lão thần nhà Hán. Trước ba quân tướng sĩ dâng hiến caoluận gì. Nào ngờ, ông dám thở ra những lời lẽ thô bỉ, hôi thối đến thế. Tôi có mấy lời xin chư vị lắng nghe:

[qctrai]

- Trước đây dưới thời Hoàn Đế, Linh Đế, giường cột nhà Hán rồi tung, hoạn quan gây họa, giặc cướp hoành hành, bốn phương hỗn loạn. Tiếp đó, Đổng Trác,Quách Dĩnh, Lý Thôi thừa dịp nổi lên ức hiếp thiên tử, tàn hại sinh linh. Vì vậy chỗ Triều đình gỗ mục làm quan, nơi cung cấm cầm thú ăn lộc, một lũ sói lang chấp chính cầm quyền, nên xã tắc biến thành gò hoang, trăm họ dân lành điêu linh thống khổ. Trong cơn quốc nạn đó,quan tư đồ Vương Lãng đã làm gì?

- Hành tung Vương Tư đồ ta còn lạ gì. Ông ra đời ven bờ Đông Hải, lấy danh nghĩa hiếu liêm mà bước lên quan trường. Là bề tôi nhà Hán, đáng lẽ ông phải góp sức yên dân, khôi phục chính thống, dựng lại hộ Lưu. Nhưng không, ông đã hùa theo nghịch tặc, đồng mưu cướp ngôi, tội ác chất chồng, trời đất không dung.

Vương Lãng:

- Tên thôn phu Gia Cát Lượng mi dám...

Gia Cát Lượng:

- Câm ngay! Tên giặc già vô liêm sỉ. Ngươi không biết muôn dân khắp bốn cõi đang muốn xé xác moi gan mi sao còn múa mép viên Hán, Chiêu Liệt hoàng đế ta nối dựng đại Thục ở Tây Xuyên. Nay ta vâng chiếu chỉ tự quân xuất nghĩa phạt tặc. Kẻ đớn hèn, xu nịnh như mi như rùa rụt cổ khom lưng cầu xin bát cơm thừa,manh áo cũ cho xong sao còn dám ra trước hàng quân mà nói năng càn rỡ, đổi tại số trời. Tên thất phu đầu bạc, tên giặc già râu trắng kia. Nay mai dưới suối vàng mi còn mặt mũi nào mà thấy 24 tiên đế nhà Hán ta. Tên nghịch tặc nhục nhã,mi sống uổng 76 năm trời, mồm nói Thuấn, Nghiêu mà bán mình cho Tào Tháo. Mi không biết thân phận khuyển ưng mà ra trước hàng quân nói năng càn rỡ. Xưa nay ta chưa thấy ai mặt dầy vô sỉ như ngươi!

- Gia Cát Lượng nói tới đây, Vương Lãng uất giận mà ngã chết tươi dưới chân ngựa

2. Lời mắng chửi của Gia Cát Lượng đối với Tào Chân

Sau trận thua ở Tà Cốc, Tào Chân bị ốm. Biết vậy, Gia Cát Lượng viết một bức thư gửi cho ông ta. 

Trong thư, Gia Cát Lượng cười nhạo Tào Chân là đồ vô học, không biết dùng binh, liên tiếp thất bại thảm hại, còn mặt mũi nào gặp lại dân chúng Quan Đông,còn mặt mũi nào thăng đường nghị sự. Tào Chân xem xong uất ức, ngất xỉu. Ngay đêm đó tắt thở trong chướng. 

Biên tập: Trần Giảng

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...