Mộc Yên Linh
6 năm trước

Sống cho đáng - đừng để buồn chán nuốt mất tuổi thanh xuân...

Ai sẽ đi bằng niềm tin, bằng ước mơ, bằng những đam mê cháy bỏng trong người thay vì là chôn vùi mình trong cuốn kịch bản đời mà những con người đi trước đã để.

<p>M&ugrave;a của gi&oacute;. Th&aacute;ng của nắng. Bụi v&agrave; cỏ h&ograve;a th&agrave;nh những m&ugrave;i hương thật kh&aacute;c biệt, b&aacute;o hiệu cho những ng&agrave;y mới, những sự bắt đầu mới về một cuộc h&agrave;nh tr&igrave;nh hướng về tương lai xa x&ocirc;i ở ph&iacute;a trước. Nhiệt huyết tuổi trẻ chảy đầy trong m&aacute;u, bu&ocirc;ng ra những sức sống thật m&atilde;nh liệt v&agrave; dai dẳng.</p> <p>Ch&uacute;ng th&ocirc;i th&uacute;c những ng&agrave;y lười nh&aacute;c, những ng&agrave;y nằm d&agrave;i ở nh&agrave; b&ecirc;n cạnh ch&uacute; M&egrave;o mập, nhẩm b&agrave;i t&igrave;nh ca trẻ, ăn bắp rang v&agrave; xem phim d&agrave;i tập, mau ch&oacute;ng qua đi. Cuộc đời c&oacute; mấy khi người ta cảm thụ được hơi thở của m&igrave;nh l&agrave; đ&aacute;ng gi&aacute; - mấy khi chấp thuận cam kết với &ocirc;ng Trời sẽ kh&ocirc;ng ph&iacute; l&atilde;ng những thời gian qu&yacute; b&aacute;u của ch&iacute;nh bản th&acirc;n m&igrave;nh?</p> <p>Ai đ&atilde; từng sống, cũng c&oacute; nghĩa l&agrave; đ&atilde; từng ch&aacute;n. Ai cũng vậy, ai m&agrave; chẳng ch&aacute;n ngấy c&aacute;i b&agrave;n học m&agrave; mỗi ng&agrave;y ta đều phải đối diện? Ai m&agrave; chẳng th&egrave;m đập tan đi những chuỗi ng&agrave;y sống tuần ho&agrave;n, tuần ho&agrave;n đến mức cảm x&uacute;c trong ta trở n&ecirc;n t&ecirc; liệt dần dần? Ai m&agrave; chẳng ham muốn c&oacute; được một cuộc đời như &yacute;, một cuộc đời kh&ocirc;ng phải đối diện với việc rảnh rang v&agrave; c&ocirc; đơn lẻ b&oacute;ng? - Thượng Đế ban cho con người một đ&ocirc;i ch&acirc;n thật vững ch&atilde;i, kh&ocirc;ng phải chỉ l&agrave; để đứng, m&agrave; l&agrave; để đi - đi để thay đổi ch&iacute;nh cuộc đời m&igrave;nh.</p> <p><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/07/10271589_797780370234548_1798974403417847834_n.jpg" /></p> <p>C&oacute; những ng&agrave;y ngồi g&aacute;c gi&ograve; ngồi tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng nh&agrave; v&agrave; ngẫm nghĩ một v&agrave;i chuyện. Mơ hồ lắm. Về tương lai. Về cuộc đời. Về những chuyện m&agrave; ngay cả bản th&acirc;n t&ocirc;i cũng kh&ocirc;ng thể lường trước. Mỗi một con người c&oacute; quyền được chọn lựa cuộc sống cho m&igrave;nh, t&ugrave;y mỗi người, t&ugrave;y khả năng v&agrave; c&ograve;n t&ugrave;y việc họ c&oacute; d&aacute;m đứng l&ecirc;n thay đổi hay kh&ocirc;ng.</p> <p>T&ocirc;i đ&atilde; từng gặp rất nhiều người như thế n&agrave;y, cụ thể th&igrave; đ&agrave;n &ocirc;ng-con trai l&agrave; nhiều nhất. Họ l&agrave; những con người vững chắc v&agrave; ki&ecirc;n định. Sống thực tế, c&oacute; mục đ&iacute;ch, c&oacute; chủ kiến v&agrave; lập trường r&otilde; rệt. Nhưng cũng c&oacute; những chuyện, chẳng bao giờ họ d&aacute;m l&agrave;m hoặc thậm ch&iacute; l&agrave; nghĩ đến. Họ cho rằng ch&uacute;ng viển v&ocirc;ng v&agrave; chỉ thuộc về thế giới của những đứa trẻ. Với người kh&aacute;c, đồng t&igrave;nh l&agrave; đương nhi&ecirc;n. Nhưng với t&ocirc;i, ch&uacute;ng chẳng qua chỉ l&agrave; những lời ngụy biện hết sức kh&ocirc;n kh&eacute;o.</p> <p>Th&aacute;ng năm tr&ocirc;i, dĩ nhi&ecirc;n n&oacute; sẽ l&agrave;m gai g&oacute;c đi tất cả. Chẳng một con người n&agrave;o giữ nổi cho t&acirc;m can m&igrave;nh sạch sẽ, trong trẻo như c&aacute;i ng&agrave;y đầu ti&ecirc;n từ một đứa trẻ, ta chập chững từng bước non nớt v&agrave;o đời. Nhưng, đừng vội v&agrave;ng đ&aacute;nh đồng ch&uacute;ng như thế, đừng vội v&agrave;ng mang cuộc đời v&agrave;o một lối bế tắc v&agrave; tự thi&ecirc;u chết m&igrave;nh trong những th&aacute;ng ng&agrave;y ch&aacute;n chường ở giữa đoạn cuộc đời - ngay khi m&agrave;, sức sống trong ta trỗi dậy m&atilde;nh liệt nhất.</p> <p>&nbsp;</p> <p></p> <p>&nbsp;</p> <p>Tuổi trẻ của t&ocirc;i. Non nớt lắm. Ng&acirc;y dại lắm. Tuổi trẻ của t&ocirc;i l&agrave; biết bao th&aacute;ng ng&agrave;y bon chen với những m&acirc;u thuẫn được ph&aacute;t sinh từ&nbsp;<em><strong>sự n&ocirc;ng nổi v&agrave; bồng bột</strong></em>, l&agrave; biết bao th&aacute;ng ng&agrave;y chống chọi với những c&acirc;u chuyện thị phi, rong chơi v&agrave; t&igrave;m kiếm th&uacute; vui ri&ecirc;ng cho bản th&acirc;n. Ch&uacute;ng cũng giống như những m&oacute;n đồ ngọt, b&eacute;o bở v&agrave; đầy sự l&ocirc;i cuốn. Với những đứa trẻ, đồ ngọt ch&iacute;nh l&agrave; những thứ tuyệt vời nhất, khiến ch&uacute;ng từ ph&aacute;t th&egrave;m cho đến sinh nghiện. V&agrave; kể tự l&uacute;c n&agrave;o, tuổi trẻ sa ch&acirc;n v&agrave;o những cạm bẫy thật ngọt ng&agrave;o v&agrave; kh&oacute; c&oacute; thể dứt ra được.</p> <p>Sự trưởng th&agrave;nh v&agrave; bộn bề của cuộc đời giống như một hồi chu&ocirc;ng cảnh tỉnh con người bước ra khỏi những ảo mộng thanh xu&acirc;n do m&igrave;nh tự tạo. Để rồi, họ vội v&agrave;ng, họ hững hờ với ch&iacute;nh lối sống của m&igrave;nh. Để rồi cuộc đời họ sa v&agrave;o những dấu ngoặc m&agrave; vốn dĩ những thứ b&ecirc;n trong ho&agrave;n to&agrave;n kh&ocirc;ng thể thay đổi được. *Sống* với họ, chưa chắc đ&atilde; l&agrave; sự tận hưởng - m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute; phải l&agrave; trả nợ th&igrave; đ&uacute;ng hơn.</p> <p>Mỗi người, ai đều cũng c&oacute; thể đứng tr&ecirc;n bục v&agrave; h&ugrave;ng hồn n&oacute;i về cuộc đời m&igrave;nh - về ước mơ v&agrave; nguyện vọng của m&igrave;nh, nhưng mấy ai sẽ c&oacute; đủ can đảm để bước ra ngo&agrave;i đời thật thực hiện ch&uacute;ng - thay đổi ch&uacute;ng hay kh&ocirc;ng? Ai cũng phải bước đi, cũng phải tranh nhau tr&ecirc;n từng đoạn đường đời để kiếm sống. Nhưng ai sẽ đi bằng niềm tin, bằng ước mơ, bằng những đam m&ecirc; ch&aacute;y bỏng trong người thay v&igrave; l&agrave; ch&ocirc;n v&ugrave;i m&igrave;nh trong cuốn kịch bản đời m&agrave; những con người đi trước đ&atilde; để lại?</p> <p><img alt="" class="first-child last-child" src="http://9lv82gvm.cdn.vccloud.vn/full/2014/5/30/0ff45d00c3f4450d9f08c1aa46aa44c79ceb1c69.jpg" /></p> <p>Thời xưa, chăm lắm, si&ecirc;ng năng lắm. B&acirc;y giờ, rong r&ecirc;u b&aacute;m đầy trong người, cốt c&aacute;ch trở về với sự lười nh&aacute;c. Đầu &oacute;c th&igrave; chậm chạp, m&atilde;i loay hoay trong những mớ rối của t&igrave;nh y&ecirc;u. Con người ta cảm thấy m&igrave;nh &iacute;t hữu dụng, v&agrave; bắt đầu c&aacute;ch sống tự l&agrave;m mờ nhạt đi ch&iacute;nh cuộc đời của m&igrave;nh. T&ocirc;i đ&atilde; từng v&agrave; bạn chắc chắn cũng kh&ocirc;ng thể tho&aacute;t khỏi. Ch&uacute;ng ta đều đ&atilde; từng ngấm trải qua khoảng thời gian nằm d&agrave;i tr&ecirc;n nệm, thở d&agrave;i, mắt khi nhắm khi mở v&agrave; đầu tho&aacute;ng nghĩ đến hai chữ &#39;&#39;mai sau&#39;&#39;. Nhưng đường đời c&ograve;n d&agrave;i, ch&ocirc;ng ch&ecirc;nh th&igrave; n&agrave;o đ&acirc;u c&oacute; &iacute;t? C&agrave;ng nghĩ ngợi, con người vốn dĩ chỉ tự l&agrave;m ph&iacute; đi thời gian của m&igrave;nh.</p> <p>Ch&ocirc;ng ch&ecirc;nh, ch&ocirc;ng ch&ecirc;nh. Tuổi 21 ch&ocirc;ng ch&ecirc;nh, đ&atilde; đặt ch&acirc;n qua những v&ugrave;ng đất mới, nhiều y&ecirc;u thương nhưng cũng kh&ocirc;ng &iacute;t phần gai g&oacute;c, cỗi cằn.</p> <p>Đam m&ecirc;-nhiệt huyết v&agrave; kh&aacute;t khao đ&atilde; ch&aacute;y rực trong người, chỉ c&ograve;n chờ ng&agrave;y để biến ước mơ trở th&agrave;nh hiện thực. T&ocirc;i đ&atilde; từng n&oacute;i với một đứa em g&aacute;i của m&igrave;nh rằng: &#39;<em>&#39;Đừng bao giờ n&oacute;i I can change, m&agrave; h&atilde;y n&oacute;i I will change, em ạ.&quot;.</em>&nbsp;Bởi v&igrave; t&ocirc;i c&oacute; thể kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa l&agrave; t&ocirc;i sẽ l&agrave;m, nhưng một khi t&ocirc;i đ&atilde; l&agrave;m th&igrave; d&ugrave; biết m&igrave;nh kh&ocirc;ng thể, chắc chắn t&ocirc;i vẫn sẽ thử.</p> <p>Cả t&ocirc;i v&agrave; bạn đều l&agrave; những kẻ đang lớn, những kẻ cần phải thử để thay đổi ch&iacute;nh cuộc đời m&igrave;nh. Ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng thể cứ m&atilde;i ch&aacute;n chường v&agrave; tự đ&agrave;o hố cho thời gian tr&ugrave; dập, h&atilde;y tập cho m&igrave;nh những th&oacute;i quen sống thật kh&aacute;c biệt, v&agrave; tr&ecirc;n hết - ch&uacute;ng ta thể hiện m&igrave;nh l&agrave; ai.</p> <p>Một cuộc đời kh&ocirc;ng hoang ph&iacute; l&agrave;&nbsp;<em>khi ta biết c&acirc;n nhắc giữa những g&igrave; ta mong muốn với những thứ m&agrave; x&atilde; hội, gia đ&igrave;nh v&agrave; b&egrave; bạn đ&atilde; kỳ vọng.</em>&nbsp;Đừng bao giờ nghĩ rằng, sống l&agrave; một h&igrave;nh thức trả nợ, mọi việc m&igrave;nh l&agrave;m l&agrave; v&igrave; số phận an b&agrave;i v&agrave; ch&iacute;nh n&oacute; đ&atilde; y&ecirc;u cầu để c&oacute; được. Số phận l&agrave; những thứ d&ugrave; đ&atilde; được sắp xếp, nhưng quyền thay đổi n&oacute;, con người vẫn c&oacute; đ&oacute; th&ocirc;i.</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Mộc Y&ecirc;n Linh</strong></p> <p>&nbsp;</p>

Chủ đề chính: #mocyenlinh

Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn