Đây là bài nháp

Tên địa danh độc đáo, chỉ có ở Việt nam

Tên địa danh độc đáo, chỉ có ở Việt nam

Tên địa danh độc đáo, chỉ có ở Việt nam

,