Giang Nguyễn 5 năm trước

Thành phố Ai Cập được tìm thấy dưới đáy biển sau 1200 năm biến mất

Hiện chưa có lời giải thích chính xác tại sao thành phố ​​Heracleion huyền thoại bị chìm dưới đáy biển, nhưng các chuyên gia đã đề xuất ra hai giả thuyết.

<p>[qctrai]</p> <p>Nh&agrave; sử học Herodotus (sống ở thế kỷ 5 trước c&ocirc;ng nguy&ecirc;n) cho rằng th&agrave;nh phố cổ Heracleion của Ai Cập trong nghi&ecirc;n cứu lịch sử của m&igrave;nh l&agrave; nơi n&agrave;ng Helen xinh đẹp của th&agrave;nh Troy c&ugrave;ng với người y&ecirc;u của m&igrave;nh l&agrave; &nbsp;Paris đ&atilde; bị giam giữ. Người Ai Cập c&ograve;n gọi th&agrave;nh phố n&agrave;y bởi t&ecirc;n gọi kh&aacute;c l&agrave; Thonis, một nơi v&ocirc; c&ugrave;ng ph&aacute;t triển, l&agrave; th&agrave;nh phố cảng gi&agrave;u c&oacute; v&agrave; sầm uất, nơi c&oacute; đền thờ Heracles v&agrave; l&agrave; cửa ng&otilde; th&ocirc;ng thương Ai Cập trong c&aacute;c thi&ecirc;n ni&ecirc;n kỷ đầu ti&ecirc;n trước C&ocirc;ng nguy&ecirc;n cho đến khi Alexander Đại đế th&agrave;nh lập Alexandria năm 331 TCN. Nhưng th&agrave;nh phố Heracleion đ&atilde; biến mất b&iacute; ẩn dưới đ&aacute;y biển khoảng 1200 năm trước v&agrave; đ&atilde; dần dần bị l&atilde;ng qu&ecirc;n. M&atilde;i cho đến năm 2000 khi một nh&oacute;m c&aacute;c nh&agrave; khảo cổ học h&agrave;ng hải đang t&igrave;m kiếm ch&igrave;m t&agrave;u chiến của Ph&aacute;p thế kỷ 18 th&igrave; t&igrave;nh cờ nh&igrave;n thấy những t&agrave;n t&iacute;ch của th&agrave;nh phố cổ n&agrave;y dưới đ&aacute;y đại dương. Heracleion được bảo quản tốt dưới 30 feet so với mực nước biển v&agrave; c&aacute;ch khoảng 3,5 dặm ngo&agrave;i khơi bờ biển Alexandria hiện đại. Với sự dẫn dắt của Tiến sĩ Franck Goddio, nh&oacute;m nghi&ecirc;n cứu t&igrave;m thấy một kho t&agrave;ng hiện vật đ&oacute; cho thấy vai tr&ograve; quan trọng của th&agrave;nh phố như một cổng ch&iacute;nh giao thương giữa Địa Trung Hải v&agrave; s&ocirc;ng Nile. Ngo&agrave;i phần c&ograve;n lại của 64 con t&agrave;u, c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu ph&aacute;t hiện ra một số bức tượng khổng lồ, một ng&ocirc;i đền để vị thần Ai Cập Amun-Gereb, đồng v&agrave; đ&aacute; trọng lượng Athens, c&aacute;c đồng tiền v&agrave;ng, chiếc qu&aacute;ch đ&aacute; v&ocirc;i, chữ khắc Hy Lạp v&agrave; Ai Cập. Điều n&agrave;y chứng tỏ v&agrave; cung cấp cho ch&uacute;ng ta một c&aacute;i nh&igrave;n tho&aacute;ng qua về nền kinh tế h&agrave;ng hải cổ đại v&agrave; hệ thống thương mại quốc tế ở Đ&ocirc;ng Địa Trung Hải. Nghi&ecirc;n cứu về c&aacute;c hiện vật v&agrave; lập bản đồ của khu vực dưới đ&aacute;y biển vẫn tiếp tục trong thập kỷ qua th&ocirc;ng qua sự hợp t&aacute;c giữa Trung t&acirc;m của Đại học Oxford Khoa Khảo cổ học H&agrave;ng Hải v&agrave; Viện Khảo cổ học dưới nước ch&acirc;u &Acirc;u (IEASM), hợp t&aacute;c với ch&iacute;nh phủ Ai Cập.</p> <p><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/tuong-ai-cap.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>&copy;Franck Goddio/Hilti Foundation, photo: Christoph Gerigk</em></p> <h2>L&agrave;m thế n&agrave;o v&agrave; tại sao th&agrave;nh phố biến mất?</h2> <p>Hiện chưa c&oacute; lời giải th&iacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c tại sao th&agrave;nh phố ​​Heracleion huyền thoại bị ch&igrave;m dưới đ&aacute;y biển, nhưng c&aacute;c chuy&ecirc;n gia đ&atilde; đề xuất ra hai giả thuyết. Giả thuyết thứ nhất, mực nước biển tăng dần kết hợp với sự sụp đổ của c&aacute;c trầm t&iacute;ch kh&ocirc;ng ổn định khi m&agrave; th&agrave;nh phố được x&acirc;y dựng dẫn đến bị sụt giảm 12 foot (khoảng 366 cm) trong khu vực. Một giả thuyết kh&aacute;c dựa tr&ecirc;n c&aacute;c nghi&ecirc;n cứu về sụp đổ ​​trong khu vực l&agrave;m cơ sở cho rằng một trận động đất lớn bất ngờ v&agrave; thủy triều tiếp theo đ&oacute; c&oacute; thể đ&atilde; nhấn ch&igrave;m th&agrave;nh phố n&agrave;y.</p> <p><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/Hilti-Foundation.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>&copy;Franck Goddio/Hilti Foundation, photo: Christoph Gerigk</em></p> <p>Chi tiết th&uacute; vị hơn l&agrave; c&aacute;c nh&agrave; khảo cổ đ&atilde; ph&aacute;t hiện ra 64 chiếc t&agrave;u Ai Cập, c&oacute; ni&ecirc;n đại từ khoảng thế kỷ thứ hai đến thứ t&aacute;m trước C&ocirc;ng nguy&ecirc;n, v&agrave; 700 mỏ neo c&aacute;c loại. Một c&acirc;u hỏi cho c&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu l&agrave; tại sao c&oacute; qu&aacute; nhiều t&agrave;u v&agrave; dường như ch&uacute;ng đ&atilde; bị cố t&igrave;nh đ&aacute;nh ch&igrave;m. Tiến sĩ Damian Robinson, Gi&aacute;m đốc Trung t&acirc;m Khảo cổ học h&agrave;ng hải Oxford, cho rằng c&oacute; nhiều c&aacute;ch giải th&iacute;ch hợp l&iacute; cho &quot;nghĩa địa t&agrave;u&quot; c&aacute;ch khoảng một dặm trung t&acirc;m của d&ograve;ng s&ocirc;ng Nile. Một quan điểm trong số đ&oacute; cho rằng c&aacute;c t&agrave;u bị ch&igrave;m như một c&aacute;ch để ngăn chặn t&agrave;u của qu&acirc;n địch x&acirc;m nhập v&agrave;o th&agrave;nh phố cảng. Quan điểm kh&aacute;c đơn giản hơn, giải th&iacute;ch rằng c&aacute;c t&agrave;u bị ch&igrave;m với mục đ&iacute;ch cải tạo đất. D&ugrave; thế n&agrave;o, bộ sưu tập t&agrave;u v&agrave; mỏ neo c&oacute; lẽ l&agrave; bộ sưu tập h&agrave;ng hải lớn nhất từng được t&igrave;m thấy từ thế giới cổ đại v&agrave; c&oacute; đủ khả năng nghi&ecirc;n cứu để c&oacute; cơ hội x&acirc;y dựng một h&igrave;nh ảnh của ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp vận chuyển v&agrave; kinh tế ở Địa Trung Hải cổ đại.</p> <p><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/Hilti-Foundation-2.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>&copy;Franck Goddio/Hilti Foundation, photo: Christoph Gerigk</em></p> <p>[qcngang]</p> <p>Ngo&agrave;i c&aacute;c t&agrave;u, nhiều hiện vật kh&aacute;c được ph&aacute;t hiện đ&atilde; cung cấp một c&aacute;i nh&igrave;n r&otilde; v&agrave;o nền văn h&oacute;a t&ocirc;n gi&aacute;o v&agrave; vật thể của thời kỳ n&agrave;y trong lịch sử Ai Cập. Một số trong những kh&aacute;m ph&aacute; nổi bật nhất gồm c&oacute;: những bức tượng đ&aacute; granite m&agrave;u hồng cao 6m nằm gần ng&ocirc;i đền ch&iacute;nh v&agrave; được cho l&agrave; tượng của vua, ho&agrave;ng hậu, v&agrave; nữ thần Hapi cai quản lũ lụt v&agrave; sự m&agrave;u mỡ của s&ocirc;ng Nile. Tiến sĩ Goddio cho rằng bức tượng nữ thần c&oacute; ni&ecirc;n đại từ khoảng thế kỷ thứ 4 trước C&ocirc;ng nguy&ecirc;n v&agrave; l&agrave; bức lớn nhất từng được t&igrave;m thấy, điều n&agrave;y n&oacute;i l&ecirc;n tầm quan trọng của nữ thần trong khu vực Canopic. C&aacute;c nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu cũng thu được 15 miếng granite đen &nbsp;(tương đương với 10 tấn) dưới đ&aacute;y biển c&oacute; khắc chữ&quot;Rahinet&quot;, t&ecirc;n Ai Cập của th&agrave;nh phố Heracleion.</p> <p><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/IMAGE_41.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>&copy;Franck Goddio/Hilti Foundation, photo: Christoph Gerigk</em></p> <p>B&ecirc;n cạnh những phần khai quật lớn n&agrave;y, nh&oacute;m của Goddio đ&atilde; t&igrave;m thấy hơn 300 bức tượng nhỏ hơn v&agrave; b&ugrave;a hộ mệnh từ trước v&agrave; trong thời k&igrave; Ptolemy. Ch&uacute;ng m&ocirc; tả cho Ai Cập v&agrave; Hy Lạp, th&ocirc;ng qua đại diện l&agrave; c&aacute;c vị thần Ai Cập Osiris, Isis v&agrave; con trai của họ Horus. Sandra Heinz, một nh&agrave; nghi&ecirc;n cứu tại Đại học Oxford đ&atilde; xem x&eacute;t c&aacute;c khai quật n&agrave;y cho rằng rằng ch&uacute;ng dường như đ&atilde; được sản xuất h&agrave;ng loạt ở quy m&ocirc; lớn, c&oacute; khả năng kh&ocirc;ng chỉ ở &nbsp;Ai Cập m&agrave; c&ograve;n c&oacute; thể b&aacute;n cho người nước ngo&agrave;i để sử dụng trong c&aacute;c đền thờ ở c&aacute;c nước kh&aacute;c.</p> <p><img alt="" src="https://media.ohay.tv/v1/content/wp-content/uploads/2014/08/IMAGE-3.jpg" style="display:block; margin-left:auto; margin-right:auto" /></p> <p style="text-align:center"><em>&copy;Franck Goddio/Hilti Foundation, photo: Christoph Gerigk</em></p> <p>Sự khai quật ở địa điểm n&agrave;y v&agrave; nghi&ecirc;n cứu về c&aacute;c hiện vật đ&atilde; được tiến h&agrave;nh trong suốt thập kỷ qua v&agrave; sẽ tiếp tục l&acirc;u d&agrave;i trong tương lai. Nhờ c&oacute; kỹ thuật qu&eacute;t s&oacute;ng điện từ, Tiến sĩ Goddio v&agrave; nh&oacute;m của &ocirc;ng đ&atilde; c&oacute; thể x&acirc;y dựng một h&igrave;nh ảnh của khu vực với mạng lưới rộng lớn nh&acirc;n tạo v&agrave; tự nhi&ecirc;n. Hợp t&aacute;c với c&aacute;c nh&agrave; l&agrave;m phim t&agrave;i liệu của Đức, Goddio đ&atilde; gi&uacute;p tạo ra một h&igrave;nh ảnh ba chiều của th&agrave;nh phố cho ph&eacute;p người xem th&agrave;nh phố Heracleion như trước đ&acirc;y. Video n&agrave;y c&ugrave;ng với h&igrave;nh ảnh của những kh&aacute;m ph&aacute; dưới đ&aacute;y biển c&oacute; sẵn tại website của &ocirc;ng.</p> <p style="text-align:right">Theo&nbsp;reshareable</p> <p style="text-align:right">Dịch: Kh&aacute;nh Linh - Ohay TV</p>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...