Cu 5 năm trước

Thiết bị phát hiện người nói dối

Các nhà khoa học Nhật Bản giới thiệu một thiết bị có thể phát hiện người dùng đang nói dối hay nói thật, thông qua sự thay đổi màu sắc.

<h2>C&aacute;c nh&agrave; khoa học Nhật Bản giới thiệu một thiết bị c&oacute; thể ph&aacute;t hiện người d&ugrave;ng đang n&oacute;i dối hay n&oacute;i thật, th&ocirc;ng qua sự thay đổi m&agrave;u sắc.</h2> <p class="Normal" dir="ltr">Ph&aacute;t minh c&ocirc;ng nghệ cao Kokoro Scanner do một c&ocirc;ng ty đồ chơi c&oacute; trụ sở ở Tokyo thiết kế với m&ocirc; h&igrave;nh thiết bị ph&aacute;t hiện n&oacute;i dối. Sau khi được gắn l&ecirc;n tr&aacute;n, thiết bị sẽ theo d&otilde;i nhịp tim của người d&ugrave;ng để thiết lập dữ liệu cơ sở. Khi trả lời một c&acirc;u hỏi, Kokoro Scanner sẽ theo d&otilde;i nhịp tim một lần nữa để so s&aacute;nh với th&ocirc;ng tin ban đầu.</p> <p class="Normal" dir="ltr">&Aacute;nh s&aacute;ng xanh nhấp nh&aacute;y cho thấy người đeo thiết bị đang n&oacute;i thật. &Aacute;nh s&aacute;ng v&agrave;ng tương ứng với khả năng c&oacute; thể n&oacute;i dối, v&agrave; &aacute;nh s&aacute;ng đỏ x&aacute;c nhận ch&iacute;nh x&aacute;c người n&oacute;i dối. V&igrave; Kokoro Scanner được đeo l&ecirc;n đầu, n&ecirc;n người được hỏi sẽ kh&ocirc;ng thể biết được m&agrave;u sắc đang hiển thị.</p> <p class="Normal" dir="ltr">Cảm hứng thiết kế Kokoro Scanner xuất ph&aacute;t từ việc cảnh s&aacute;t Nhật Bản sử dụng m&aacute;y d&ograve; để ph&aacute;t hiện tội phạm t&igrave;nh dục. Tuy nhi&ecirc;n, nh&agrave; sản xuất cho biết sản phẩm n&agrave;y c&oacute; thể chỉ mang t&iacute;nh tương đối.</p>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...