Những thói quen thường ngày đi ngược với kinh thánh

Xem bói, hội bà tám, ăn cơm trước kẻng, xem phim sex hay thủ dâm đều là những điều trái với kinh thánh mà chúng ta đều thấy nhan nhản hàng ngày.

Xem bói, hội bà tám, ăn cơm trước kẻng, xem phim sex hay thủ dâm đều là những điều trái với kinh thánh mà chúng ta đều thấy nhan nhản hàng ngày.

Xem bói

Theo Levi Ký 19:31 - "Các ngươi chớ cầu đồng cốt hay là thầy bói; chớ hỏi chúng nó, e vì chúng nó mà các ngươi phải bị ô uế: Ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi."

ảnh kinh thánh


Sexy

Theo 1 Tymothy 2:9 - "Ta cũng muốn rằng những người đờn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá,"

ảnh kinh thánh


Thủ dâm

Theo 1 Corinthians 6:18 - "Hãy tránh sự dâm dục. Mặc dầu người ta phạm tội gì, tội ấy còn là ngoài thân thể; nhưng kẻ buông mình vào sự dâm dục, thì phạm đến chính thân thể mình."

ảnh kinh thánh


Nhìn phụ nữ mà nổi lòng bất chính

Theo Matthew 5:28 - "Song ta phán cho các ngươi biết: Hễ ai nhìn phụ nữ mà với mục đích dục vọng, thì trong lòng đã phạm tội tà dâm cùng người rồi."

ảnh kinh thánh

 


Ăn mặc màu mè, khoe khoang

Theo 1 Timothy 2:9 - "Ta cũng muốn rằng những người đờn bà ăn mặc một cách gọn ghẽ, lấy nết na và đức hạnh giồi mình, không dùng những tóc gióc, vàng, châu ngọc và áo quần quí giá,"

ảnh kinh thánh


Xăm mình

Theo Levi Ký 19:28 - "Chớ vì kẻ chết mà cắt thịt mình, chớ xăm vẽ trên mình: Ta là Đức Giê-hô-va."

ảnh kinh thánh


Tái hôn

Theo Mark 10:11 -12 - "Ai để vợ mình mà cưới vợ khác, thì phạm tội tà dâm với người; còn nếu người đàn bà bỏ chồng mình mà lấy chồng khác, thì cũng phạm tội tà dâm."

ảnh kinh thánh


Hội bà tám

Theo Levi ký 19:16 - "Chớ buông lời phao vu trong dân sự mình, chớ lập mưu kế nghịch sự sống của kẻ lân cận mình: Ta là Đức Giê-hô-va."

ảnh kinh thánh


Ăn cơm trước kẻng

Đây là 1 điều không được nói trực tiếp trong Kinh thánh. Tuy nhiên lại xuất hiện rất nhiều lần với những câu nói đầy ngụ ý.

ảnh kinh thánh


Mặc đồ tua rua, quần jean rách

Theo Levy ký 10:6 - "Đoạn, Môi-se nói cùng A-rôn, Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma, hai con trai người, mà rằng: Các ngươi chớ để đầu trần và chớ xé áo mình, e khi phải chết và Đức Giê-hô-va nổi giận cùng cả hội chúng chăng; nhưng anh em các ngươi, là cả nhà Y-sơ-ra-ên, phải nên khóc vì cớ lửa thiêu hóa mà Đức Giê-hô-va nổi phừng lên."

ảnh kinh thánh

Mặc đồ làm từ nilon và vải tổng hợp

Theo Levy ký 19:19 - "Các ngươi hãy giữ những mạng lịnh ta. Chớ để loài vật khác giống phủ lẫn nhau; chớ gieo ruộng ngươi hai thứ giống, và chớ mặc mình bằng áo dệt nhiều thứ chỉ."

ảnh kinh thánh

Làm việc vào ngày thứ 7

Theo Exodus 31:14–15 - "Vậy, hãy giữ ngày sa-bát, vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó, phải bị xử tử; kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó, cũng sẽ bị truất khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong sáu ngày, nhưng qua ngày thứ bảy là ngày sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày sa-bát hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. "

ảnh kinh thánh

Cạo râu

Theo Levy Ký 19:27 - "Chớ cắt mé tóc mình cho tròn, và chớ nên phá khóe râu mình."

ảnh kinh thánh


Ăn thức ăn béo

Theo Levy Ký 3:17 - "  Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào: ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết."

ảnh kinh thánh

Bài này không hề có ý khuyến khích hay chống đối tôn giáo gì cả. 

(Tsuki - Theo List25.com)

  • Bài liên quan: kinh thánh,