Thử tài tinh mắt với 10 hình ảnh sau đây

10 hình ảnh sau đây đều thiếu một mảnh ghép. Hãy thử tài tinh mắt bằng cách chọn mảnh ghép, để có được bức tranh hoàn chỉnh nhé!

Chọn mảnh ghép còn thiếu cho các bức tranh nhé!

Bắt đầu nào...

1. Hình ảnh 1

1. Hình ảnh 1,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

2. Hình ảnh 2

2. Hình ảnh 2,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

3. Hình ảnh 3

3. Hình ảnh 3,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

4. Hình ảnh 4

4. Hình ảnh 4,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

5. Hình ảnh 5

5. Hình ảnh 5,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

6. Hình ảnh 6

6. Hình ảnh 6,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

7. Hình ảnh 7

7. Hình ảnh 7,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

8. Hình ảnh 8

8. Hình ảnh 8,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

9. Hình ảnh 9

9. Hình ảnh 9,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

10. Hình ảnh 10

10. Hình ảnh 10,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

,trắc nghiệm hình ảnh,tìm mảnh ghép,thử tài tinh mắt

Cùng kiểm tra đáp án ở đây!

1. Mảnh ghép số 1

2. Mảnh ghép số 1

3. Mảnh ghép số 3

4. Mảnh ghép số 1

5. Mảnh ghép số 3

6. Mảnh ghép số 1

7. Mảnh ghép số 1

8. Mảnh ghép số 3

9. Mảnh ghép số 3

10. Mảnh ghép số 3


Theo B.S