Trắc nghiệm kiểm tra thị giác: Bạn có nhận thấy sự khác biệt rất nhỏ về kích thước?

Chỉ những người có mắt cực tinh mới có thể nhận ra sự khác biệt rất nhỏ về kích thước của những hình ảnh dưới đây. Hãy thử xem, biết đâu bạn chính là một trong những người có mắt tinh như cú!

1. Hình tròn nào lớn hơn?

1. Hình tròn nào lớn hơn?,trắc nghiệm thị giác,thử tài tinh mắt

2. Hình tròn nào lớn hơn?

2. Hình tròn nào lớn hơn?,trắc nghiệm thị giác,thử tài tinh mắt

3. Hình tròn nào lớn hơn?

3. Hình tròn nào lớn hơn?,trắc nghiệm thị giác,thử tài tinh mắt

4. Hình tròn nào lớn hơn?

4. Hình tròn nào lớn hơn?,trắc nghiệm thị giác,thử tài tinh mắt

5. Hình tròn nào lớn hơn?

5. Hình tròn nào lớn hơn?,trắc nghiệm thị giác,thử tài tinh mắt

6. Hình tròn nào lớn hơn?

6. Hình tròn nào lớn hơn?,trắc nghiệm thị giác,thử tài tinh mắt


7. Hình tròn nào lớn hơn?

7. Hình tròn nào lớn hơn?,trắc nghiệm thị giác,thử tài tinh mắt

8. Hình tròn nào lớn hơn?

8. Hình tròn nào lớn hơn?,trắc nghiệm thị giác,thử tài tinh mắt

9. Hình tròn nào lớn hơn?

9. Hình tròn nào lớn hơn?,trắc nghiệm thị giác,thử tài tinh mắt

Bạn nhấn vào Trang 2 để kiểm tra đáp án nhé!

Vẫn Còn, Click để xem tiếp