Xu Xu 5 năm trước

Trách nhiệm thuộc về toàn dân - TGĐ đường sắt VN

Có lẽ chỉ nhìn vào tấm hình trên thì nhiều người sẽ khá bức xúc với câu phát biểu của TGĐ công ty đường sắt VN. Tuy nhiên, các bạn hãy đọc kỹ lại toàn bộ câu tr

<p>C&oacute; lẽ chỉ nh&igrave;n v&agrave;o tấm h&igrave;nh tr&ecirc;n th&igrave; nhiều người sẽ kh&aacute; bức x&uacute;c với c&acirc;u ph&aacute;t biểu của TGĐ c&ocirc;ng ty đường sắt VN. Tuy nhi&ecirc;n, c&aacute;c bạn h&atilde;y đọc kỹ lại to&agrave;n bộ c&acirc;u trả lời của &ocirc;ng Tường th&igrave; sẽ thấy &ocirc;ng ấy n&oacute;i đ&uacute;ng, mỗi người n&ecirc;n c&oacute; &yacute; thức một ch&uacute;t sẽ hạn chế được nhiều tai nạn đ&aacute;ng tiếc</p> <div id="fb-root">&nbsp;</div> <p style="text-align: center;"> <script>// <![CDATA[ (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); // ]]></script> </p> <div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203142319062001&amp;set=a.1211818458765.2030412.1327884626&amp;type=1" data-width="466"> <div class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10203142319062001&amp;set=a.1211818458765.2030412.1327884626&amp;type=1">Post</a> by <a href="https://www.facebook.com/baominh">Bảo Minh</a>.</div> </div> <p>PV: Theo &ocirc;ng, ng&agrave;nh đường sắt chỉ l&agrave; &ldquo;nạn nh&acirc;n&rdquo;?</p> <p>TGĐ c&ocirc;ng ty đường sắt VN:&nbsp;Khi tai nạn đ&aacute;ng tiếc xảy ra, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng rất đau l&ograve;ng. D&ugrave; c&aacute;c l&aacute;i t&agrave;u c&oacute; lỗi hay kh&ocirc;ng, nhưng bản th&acirc;n tai nạn g&acirc;y &aacute;p lực tinh thần rất lớn l&ecirc;n họ, để lại &aacute;m ảnh, thậm ch&iacute; c&oacute; người c&ograve;n bị stress sau tai nạn. Sau mỗi vụ tai nạn, ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng nhận thấy c&oacute; phần tr&aacute;ch nhiệm của m&igrave;nh trong đ&oacute;. Tai nạn xảy ra l&agrave; điều kh&ocirc;ng ai mong muốn, song, đừng đề cập đến tr&aacute;ch nhiệm thuộc về ai, ng&agrave;nh n&agrave;o, m&agrave; tr&aacute;ch nhiệm thuộc về to&agrave;n d&acirc;n, mỗi người cần c&oacute; &yacute; thức hơn, để &yacute; trong khi tham gia giao th&ocirc;ng một ch&uacute;t, t&ocirc;i tin chắc, TNGT đường sắt sẽ giảm.&nbsp;</p> <p style="text-align: right;"><strong>Tr&iacute;ch An Ninh Thủ Đ&ocirc;</strong></p>
Bình luận về bài viết này
0 bình luận
Sắp xếp theo:

Đang tải bình luận...