Tuổi thọ trung bình của các loài vật khi sống ngoài tự nhiên - Phần 1.

Dưới đây là con số tuổi thọ trung bình của một số loài động vật khi ở môi trường tự nhiên.

1. Con phù du

1. Con phù du,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình từ vài giờ đến một tuần.

2. Bướm đêm Ấn Độ

2. Bướm đêm Ấn Độ,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình từ 5-13 ngày.

3. Kiến nhung đỏ

3. Kiến nhung đỏ,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình là 2 tuần.

4. Ông mật

4. Ông mật,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình là 4 tuần.

5. Muỗi

5. Muỗi,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình từ 1-3 tháng.

6. Chuồn chuồn

6. Chuồn chuồn,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình là 4 tháng.

7. Chuột chù voi

7. Chuột chù voi,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình là 1,5 năm.

8. Bạch tuộc Dumbo

8. Bạch tuộc Dumbo,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình là 3 năm.

9. Hưu chần

9. Hưu chần,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình là 7 năm.

10. Thú có túi Ôpôt

10. Thú có túi Ôpôt ,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình là 8 năm.

11. Linh dương có gạt nhiều nhánh - Pronghorn

11. Linh dương có gạt nhiều nhánh - Pronghorn,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình là 11 năm.

12. Thỏ đuôi bông

12. Thỏ đuôi bông,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình là 12 năm.

13. Chó

13. Chó,tuổi thọ trung bình,thế giới động vật

Tuổi thọ trung bình là 13 năm.