Windows cập nhật gặp lỗi 80070422, 0x80070422

Áp dụng với windows 7, 8, 8.1, 10.
Nếu bạn gặp phải lỗi 80070422 trong khi tải bản cập nhật, bạn cần phải thay đổi cài đặt dịch vụ của Windows Update và bật lại dịch vụ.

Nếu bạn gặp phải lỗi 80070422 trong khi tải bản cập nhật, bạn cần phải thay đổi cài đặt dịch vụ của Windows Update và bật lại dịch vụ.

Cách 1: Sử dụng chức năng có sẵn Windows Update Troubleshooter, chức năng này sửa chữa một vài vấn đề với việc cập nhật Windows và cũng có thể giải quyết lỗi này giúp bạn.

Tuy nhiên nếu cách này không có hiệu quả hãy thử với cách thứ 2.

Cách 2: Thay đổi (Change) hoặc bật lại (Restart) dịch vụ Windows Update.

Bạn bị khóa quyền đăng nhập hệ thống như một quản trị viên để chạy bước này. Do đó, bạn cần:

  1. Mở Administrative Tools: Mở Control Panel trong administrative tools  và chọn Administrative Tools.
  2. Mở Servies (nhấn chuột trái 2 lần). (Nhập password hoặc xác nhận quyền quản trị viên nếu được yêu cầu). 
  3. Trong cột Name, hãy tìm tên dịch vụ Windows Update và nhấn chuột phải vào đó để mở Properties.
  4. Trong tab General, tìm đến Startup type và thay đổi trạng thái (status) thành Automatic.
  5. Trong Service Status, kiểm tra xem yêu cầu đã chạy chưa. Nếu chưa thì chọn Start, nhập password hoặc xác nhận quyền quản trị nếu được yêu cầu.

*Cách này có thể áp dụng với Windows 8, 8.1 và 10.

Sử dụng chức năng có sẵn Windows Update Troubleshooter, chức năng này sửa chữa một vài vấn đề với việc cập nhật Windows và cũng có thể giải quyết lỗi này giúp bạn.

Sử dụng chức năng có sẵn Windows Update Troubleshooter, chức năng này sửa chữa một vài vấn đề với việc cập nhật Windows và cũng có thể giải quyết lỗi này giúp bạn.,Error 0x80070422,Lỗi cập nhật windows,windows update

,Error 0x80070422,Lỗi cập nhật windows,windows update

,Error 0x80070422,Lỗi cập nhật windows,windows update

Mở Administrative Tools

Mở Administrative Tools,Error 0x80070422,Lỗi cập nhật windows,windows update

Mở Servies (nhấn chuột trái 2 lần)

Mở Servies (nhấn chuột trái 2 lần),Error 0x80070422,Lỗi cập nhật windows,windows update

Trong cột Name, hãy tìm tên dịch vụ Windows Update và nhấn chuột phải vào đó để mở Properties.

Trong cột Name, hãy tìm tên dịch vụ Windows Update và nhấn chuột phải vào đó để mở Properties.,Error 0x80070422,Lỗi cập nhật windows,windows update

Trong tab General, tìm đến Startup type và thay đổi trạng thái (status) thành Automatic.

Trong tab General, tìm đến Startup type và thay đổi trạng thái (status) thành Automatic.,Error 0x80070422,Lỗi cập nhật windows,windows update