Username chonchon_07
Tên CHT
Giới tính Nam
Địa chỉ Đà Nẵng
Danh tiếng
174
Tổng Bài viết
12
Tổng Danh Sách
5
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Trang mạng xã hội
Tham gia 5 năm trước