Username killzap
Tên killzap
Giới tính Nam
Tổng Bài viết
80
Tổng Danh Sách
1
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
4
Giới thiệu

Yêu thích khoa học máy tính, khoa học vũ trụ

Tham gia 2 năm trước