killzap
killzap
1113
Username killzap
Tên killzap
Giới tính Nam
Tổng Bài viết
88
Tổng Danh Sách
2
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
18
Giới thiệu

Yêu thích khoa học máy tính, khoa học vũ trụ

Tham gia 3 năm trước