Username killzap
Tên killzap
Giới tính Nam
Danh tiếng
1282
Tổng Bài viết
99
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
19
Giới thiệu

Yêu thích khoa học máy tính, khoa học vũ trụ

Tham gia 5 năm trước