Username luu-duc-duy-a13c6
Tên Hoàng Thế Anh
Giới tính Nam
Địa chỉ Trà Vinh
Danh tiếng
1
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Giới thiệu

Vui vẻ, hoà đồng là ưu điểm Thẳng tín là nhược điểm.

Tham gia 8 tháng trước