Username minhthudang
Tên Minh Thư Đặng
Giới tính Nữ
Địa chỉ Sài Gòn
Danh tiếng
39
Tổng Bài viết
4
Tổng Danh Sách
0
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 3 tháng trước