Username nam-tung-tung41
Tên Nấm
Giới tính Nữ
Danh tiếng
3610
Tổng Bài viết
310
Tổng Danh Sách
30
Tổng Quizzes
12
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
5
Tham gia 4 năm trước