Username nam-tung-tung41
Tên Nấm
Giới tính Nữ
Danh tiếng
3431
Tổng Bài viết
293
Tổng Danh Sách
30
Tổng Quizzes
12
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
5
Giới thiệu

“想成为那种,每天化个淡妆,穿上喜欢的衣裳 不羡慕任何人,不依赖谁,静悄悄地努力 活成自己想要的模样的 可爱女孩。” ​​

Tham gia 3 năm trước