Username phongvj
Tên Phong VJ
Giới tính Nam
Danh tiếng
818
Tổng Bài viết
68
Tổng Danh Sách
3
Tổng Quizzes
0
Tổng Bình chọn
0
Tổng Video
0
Tham gia 3 năm trước