Đừng tử bỏ ước mơ của bạn

Đã bao giờ bạn từ bỏ ước mơ của mình? Thành công lớn nhất của mỗi người là sau khi họ trưởng thành, họ giữ lại được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo

1,748
Bình chọn: 0

<p>Đ&atilde; bao giờ bạn từ bỏ ước mơ của m&igrave;nh? Th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất của mỗi một con người l&agrave; sau qu&aacute; tr&igrave;nh trưởng th&agrave;nh giữ lại được to&agrave;n vẹn bản th&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng xoay vần theo những biến cải của cuộc đời. Chỉ đơn thuần l&agrave; mạnh mẽ hơn v&agrave; giỏi chịu đựng hơn.&nbsp;</p>

Bạn đánh giá bài viết này thế nào? Việc bạn đánh giá bài viết sẽ giúp chúng tôi biết được bài nào thực sự hữu ích.
0
đánh giá tốt