Đừng tử bỏ ước mơ của bạn

Đã bao giờ bạn từ bỏ ước mơ của mình? Thành công lớn nhất của mỗi người là sau khi họ trưởng thành, họ giữ lại được toàn vẹn bản thân mà không xoay vần theo

Video bị lỗi, chúng tôi sẽ sớm khắc phục!

<p>Đ&atilde; bao giờ bạn từ bỏ ước mơ của m&igrave;nh? Th&agrave;nh c&ocirc;ng lớn nhất của mỗi một con người l&agrave; sau qu&aacute; tr&igrave;nh trưởng th&agrave;nh giữ lại được to&agrave;n vẹn bản th&acirc;n m&agrave; kh&ocirc;ng xoay vần theo những biến cải của cuộc đời. Chỉ đơn thuần l&agrave; mạnh mẽ hơn v&agrave; giỏi chịu đựng hơn.&nbsp;</p>