50 logo của các thương hiệu nổi tiếng ngày ấy và bây giờ

Tất cả mọi thứ đều thay đổi theo thời gian và những doanh nghiệp cũng không ngoại lệ. Ngoài cải tiến chất lượng sản phẩm, ngay cả logo của các thương hiệu nổi tiếng cũng phải thay đổi để phù hợp với yêu cầu thời đại.

#1 Bored Panda

#1 Bored Panda,logo cũ,logo mới,logo thương hiệu nổi tiếng,ngày ấy,bây giờ

#2 Apple

#2 Apple,logo cũ,logo mới,logo thương hiệu nổi tiếng,ngày ấy,bây giờ

#3 Mozilla Firefox

#3 Mozilla Firefox,logo cũ,logo mới,logo thương hiệu nổi tiếng,ngày ấy,bây giờ

#4 Snapchat

#4 Snapchat,logo cũ,logo mới,logo thương hiệu nổi tiếng,ngày ấy,bây giờ

#5 Kentucky Fried Chicken

#5 Kentucky Fried Chicken,logo cũ,logo mới,logo thương hiệu nổi tiếng,ngày ấy,bây giờ

#6 Lego

#6 Lego,logo cũ,logo mới,logo thương hiệu nổi tiếng,ngày ấy,bây giờ

#7 MTV

#7 MTV,logo cũ,logo mới,logo thương hiệu nổi tiếng,ngày ấy,bây giờ

#8 Starbucks

#8 Starbucks,logo cũ,logo mới,logo thương hiệu nổi tiếng,ngày ấy,bây giờ

#9 Nintendo

#9 Nintendo,logo cũ,logo mới,logo thương hiệu nổi tiếng,ngày ấy,bây giờ

#10 Mcdonald's

#10 Mcdonald's,logo cũ,logo mới,logo thương hiệu nổi tiếng,ngày ấy,bây giờ
Vẫn Còn, Click để xem tiếp